Spirit Magazine van de Protestantse Gemeente Almere

INHOUDELIJK

Visie

SPIRIT is het magazine voor de Protestantse Gemeente Almere. De naam SPIRIT verwijst naar de Kracht die gelovigen individueel en als gemeente bezielt. Het gaat om kerk-zijn in de kracht van de Geest.

Tegelijk is SPIRIT een meer alledaagse uitdrukking voor het elan dat een groep mensen kan bezielen. Het is een krachtige naam met ambitie.

Doelgroep

SPIRIT richt zich op alle leden van de Protestantse Gemeente Almere. Dat betekent dat SPIRIT zich richt zowel op de mensen die actief betrokken zijn, als diegenen die ervoor gekozen hebben om voor kortere of langere tijd op wat meer afstand te staan. Daarnaast is SPIRIT ook bedoeld voor geïnteresseerden in het christelijk geloof in het algemeen en voor de Protestantse Gemeente in Almere in het bijzonder. Daarmee wil het ook een visitekaartje van de gemeente zijn.

Stijl

SPIRIT streeft een journalistieke stijl van schrijven na: vlot en bondig geschreven. Omdat SPIRIT zich niet alleen richt op actief betrokken leden van de gemeente, bepaalt dit ook de bril waarmee naar de artikelen en de inhoud van het blad gekeken wordt. In die zin is het blad ook ‘missionair’. Om deze stijl te waarborgen, behoudt de redactie het recht om ingezonden artikelen te redigeren en desnoods te weigeren. Om deze stijl te onderstrepen wordt SPIRIT geen kerkblad genoemd, maar ‘Magazine voor Protestants Almere’.

Inhoud

SPIRIT wil informatief en ontsluitend zijn. Het geeft zicht op de veelkleurigheid binnen de gemeente en christelijk en kerkelijk Nederland. Het is de bedoeling dat door SPIRIT de wijken van de Protestantse Gemeente in Almere voor elkaar ontsloten worden en zich met elkaar verbonden weten. Zo wil SPIRIT bijdragen aan gemeentevernieuwing. SPIRIT brengt voor het voetlicht wat er speelt in de kerk, plaatselijk en landelijk m.n. PKN en in de samenleving en nodigt daarmee uit tot gesprek. De informatie uit de wijken wordt in SPIRIT zo gebracht, dat dit voor het geheel van de Protestantse Gemeente in Almere interessant is.

Look and feel

Wat betreft ‘look and feel’ zijn de kernwoorden: verzorgd, hedendaags, overzichtelijk, toegankelijk, mens centraal, feel good, kwalitatief hoogstaand.

SPIRIT moet mensen in het hart raken en een gevoel van verbondenheid geven. Kortom ‘human interest’. Dat geldt zowel voor de tekst als ook voor fotogebruik en opmaak. Hieruit voortvloeiende consequenties voor de opmaak zijn dat in ruime mate gebruik gemaakt wordt van foto’s, waar mogelijk (pas)foto’s bij de artikelen, met een blad in warme kleuren en met (herkenbare) mensen op voorkant.

Formule

Voor de overzichtelijkheid kent elke uitgave van SPIRIT een ‘thema’ dat in verschillende rubrieken terugkomt. De informatie uit de verschillende delen wijken van Almere wordt bijv. geplaats onder ‘In de kerk’ evenals berichten van activiteiten die open staan voor iedereen (zoals een gezamenlijk leerhuis of een interkerkelijke dienst). Dergelijke activiteiten zijn immers ook activiteiten van de Protestantse Gemeente Almere.

Frequentie

SPIRIT verschijnt sinds 2020 viermaal per jaar. In de regel is de release op de eerste zondag van maart, juni, september en december. Het septembernummer is in het bijzonder geschikt om de activiteiten voor het komende seizoen in de diverse wijken te belichten.

Wel en wee

In Spirit is plaats voor een in memoriam als de familie daar toestemming voor geeft.

Bij een frequentie van een vier keer per jaar is wel en wee van gemeenteleden, de zog. pastoralia een achterhaald rubriek. Daar komt bij, dat het blad ook bedoeld is om in bredere kring te verspreiden dan alleen onder leden. Dan zou het vermelden van pastoralia in strijd zijn met de privacy. Deze pastoralia kunnen worden opgenomen in de wekelijkse zondagsbrief of welke naam deze weekbrief per huidige wijk ook heeft.

De redactie van dit blad heeft met instemming van de Algemene Kerkenraad voor een bepaalde opzet van dit blad gekozen. In deze versie van de handleiding leest u een aangepaste opzet t.o.v. de vorige versie van 2011. Het is mede een hulp voor iedereen die kopij en foto’s aanlevert voor SPIRIT.

TECHNISCHE richtlijnen

Aanleveren kopij kan uitsluitend per e-mail naar het algemene redactieadres: spiritalmere@gmail.com

Richtlijnen voor het document: als bijlage bij een e-mail bericht, in Word, lettertype Calibri 11 zonder opmaak en speciale tekens is dus platte tekst. Voor een prettig leesbare pagina met een afbeelding erbij is 300-400 woorden het maximum.

Aanleveren foto’s:

    Als bijlage in de mail met een omvang van minimaal 1 MB. Met onderschrift voorzien van naam van

    het artikel, wie of wat staat er op de foto en door wie de foto is gemaakt.  Spirit wordt bekostigd door de opbrengsten van een vrijwillige bijdrage van de lezers.

Handleiding Spirit